Liliphi igama esilifumanayo xa sibhaptizwa? Kufuneka sibhaptizwe ukuze sixolelwe izono zethu Umpostile uPetros wabongoza: “Guqukani, nibhaptizwe nonke ngabanye egameni…

uThixo ongunaphakade

Yintoni uKesare ngokwebhayibhile? Igama elithi "kesare" lisoloko lisetyenziswa, kumazwe anesithethe sobuKristu, ukuchonga amandla exeshana (ngokuchaseneyo namandla...

uThixo ongunaphakade

Kuthetha ukuthini uhlaziyo lonqulo? LUYINTONI UHLAZIYO LWEENKONZO… UHlaziyo lobuProtestanti—okanye, ngokulula, uHlaziyo—lwaziwa ngokuba yintlangano yonqulo lwamaKristu eyaqala eJamani eJamani...

uThixo ongunaphakade

Lifanele livakaliswe njani iLizwi likaThixo? Yenziwa njani i-novena? Ukuthandaza le novena kufuneka uthandaze yonke imihla umthandazo ukuze uqalise, umthandazo ...

uThixo ongunaphakade

Ngubani owabulala uKumkani uSawule weBhayibhile? Ukumkani owenzakeleyo, ecinga ukuba angabanjwa ngamaFilisti, wacela umphathi weentonga zakhe ukuba ambulale, kodwa...

uThixo ongunaphakade

Ithini iBhayibhile ngenkanuko? Ngoko ke, inkanuko igqalwa njengehambo yesono okanye yokuziphatha okubi, njengoko kubonisiwe eBhayibhileni kule ncwadi...

uThixo ongunaphakade

Yintoni unqulo lwemveli? Iinkonzo zemveli zisekwe kumsitho omkhulu wokutshintshiselana ngabaphilayo nezinyanya zabo kwaye ngokulandelelana…

uThixo ongunaphakade

Yintoni umsebenzi weCawa yamaKatolika? Phakathi kwemisebenzi yayo emithathu ebalulekileyo yile: Fundisa, Ngcwalisa kwaye ulawule, eyenza iyunithi; ngenxa yale nto...

uThixo ongunaphakade

Ngubani uBan kwizono ezi-7 ezibulalayo? U-Ban (Nanatsu no Taizai) Vala uMsebenzi weLungu lezono eziSixhenxe ezibulalayo Imvelaphi yeHlathi leKumkani yeeNgonyama…

uThixo ongunaphakade

Kwakutheni ukuze amaKristu atshutshiswe ngamaRoma? Esona sizathu sisenokuba sesona sizathu sentshutshiso yayi, ngakwicala lamaYuda, luqhekeko olucacileyo lokuba...

uThixo ongunaphakade