เราได้รับชื่ออะไรเมื่อเรารับบัพติศมา? เราต้องรับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปของเรา อัครสาวกเปโตรเตือนว่า “…กลับใจใหม่และรับบัพติศมาพวกท่านทุกคนในพระนาม…

พระเจ้านิรันดร์

ซีซาร์ในพระคัมภีร์คืออะไร? คำว่า "ซีซาร์" มักถูกใช้ในประเทศที่มีประเพณีของคริสเตียน เพื่อระบุอำนาจชั่วขณะ (ตรงข้ามกับอำนาจ...

พระเจ้านิรันดร์

การปฏิรูปศาสนาหมายถึงอะไร? การปฏิรูปศาสนาคืออะไร… การปฏิรูปโปรเตสแตนต์—หรือเรียกง่ายๆ ว่าการปฏิรูป—เรียกว่าขบวนการทางศาสนาของคริสเตียนที่เริ่มต้นในเยอรมนีใน...

พระเจ้านิรันดร์

ควรประกาศพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร? โนวีนาทำขึ้นมาได้อย่างไร? ในการอธิษฐานโนเวนานี้ คุณต้องอธิษฐานทุกวันเพื่อเริ่มต้นการอธิษฐาน การอธิษฐาน...

พระเจ้านิรันดร์

ใครฆ่ากษัตริย์ซาอูลแห่งพระคัมภีร์? กษัตริย์ที่บาดเจ็บ สันนิษฐานว่าจะถูกชาวฟีลิสเตียจับตัวไป จึงขอให้ผู้ถือเครื่องอาวุธฆ่าเขา แต่...

พระเจ้านิรันดร์

พระคัมภีร์พูดถึงตัณหาว่าอย่างไร? ดังนั้นตัณหาจึงถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดบาปหรือผิดศีลธรรม ดังที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ในหนังสือ...

พระเจ้านิรันดร์

ศาสนาดั้งเดิมคืออะไร? ศาสนาดั้งเดิมมีพื้นฐานมาจากพิธีการแลกเปลี่ยนชีวิตกับบรรพบุรุษของพวกเขาอย่างเข้มข้นและในทางกลับกันกับ...

พระเจ้านิรันดร์

คริสตจักรคาทอลิกมีหน้าที่อะไร? ภายในสามหน้าที่ที่สำคัญคือ: สอน, ชำระให้บริสุทธิ์ และปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่ง เพราะเหตุนี้...

พระเจ้านิรันดร์

ใครคือแบนจากบาป 7 ประการ? Ban (Nanatsu no Taizai) บ้าน อาชีพ สมาชิกของบาป XNUMX ประการ ป่ากำเนิดแห่งนางฟ้าราชา อาณาจักรสิงโต...

พระเจ้านิรันดร์

เหตุใดคริสเตียนจึงถูกชาวโรมันข่มเหง? เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการกดขี่ข่มเหงคือ ในส่วนของชาวยิว ความบาปที่ชัดเจนว่า...

พระเจ้านิรันดร์